CBE Colloquia - TBC

4:30pm - 6:00pm
CYT LTL
讲者/ 表演者:
Prof. Yilin WU
The Chinese University of Hong Kong
语言
英文
适合对象
教职员
研究生
主办单位
Department of Chemical & Biological Engineering
新增活动
请各校内团体将活动发布至大学活动日历。